Hyppää sisältöön

42Yhteistyön tiivistäminen hiilineutraalien asemanseutujen kehittämisessä

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Valmis

Kuvaus

SMART-MR
Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions

HSY ja Helsingin seutu osallistuivat 6 - vuotta kestäneeseen SMART-MR (Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions) -hankkeeseen, jonka tavoitteena oli parantaa liikennepolitiikkaa ja kehittää keinoja kestävän, vähähiilisen liikkumisen edistämiseksi metropolialueilla. Hanketta oli toteuttamassa kahdeksan Euroopan suurkaupunkialuetta (Ljubljana, Oslo, Göteborg, Helsinki, Budapest, Rooma, Barcelona ja Porto).

Helsingin seudun teemana oli vähähiilisten asemanseutujen kehittäminen ("shaping low-carbon areas"). Työtä koordinoi HSY ja yhteistyöverkostossa olivat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Mäntsälä, Siuntio, Liikennevirasto, Väylävirasto, Ympäristöministeriö, HSL, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, MAL-verkosto ja muita asemanseututoimijoita. Työ tuki ja jatkoi osaltaan Fiksu Assa — Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana -hankkeen tavoitteita sekä ELIAS — Elinvoimaa asemanseuduille -projektin tavoitteita kehittämällä asemanseutujen vähähiilisiä suunnittelu- ja kehittämisperiaatteita.

Hanke pyrki osaltaan vastaamaan metropolialueiden liikenteen aiheuttamiin ongelmiin, kuten ruuhkiin ja kasvihuonekaasupäästöihin, tarjoamaan terveellisempää kaupunkiympäristöä ja tukemaan liiketoimintaympäristöä. Kestävämpien liikkumisratkaisujen kartoittamisen avulla hanke keskittyi neljään alatavoitteeseen:

 • tuottamaan metodeja ja työkaluja osallistavalle liikennesuunnittelulle
 • muuntamaan urbaaneja liikkumissuunnitelmia metropolitason suunnitelmiksi
 • kehittämään ratkaisuja vähähiilisiin asemanseutuihin erilaisia kulkutapoja yhdistävinä solmuina sekä logistiikka- ja palvelualueina
 • tukemaan jakamistaloutta sekä uusia, innovatiivisia ja kestäviä liikkumismuotoja.

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä Malmin keskustaan laadittiin työn tuloksena HSY:n ja Helsingin kaupungin yhteistyönä vähähiilitiekartta, jonka johtopäätöksiä on hyödynnetty suoraan alueelle laadittujen ja sittemmin poliitikkojen hyväksymien suunnitteluperiaatteiden sisällössä.

Malmin keskustan vähähiilitiekartta:

4003_4_Liite_10_SMART_MR_Malmin_vahahiilitiekartta.pdf (hel.fi)

Keskustavisio ( hankkeesta oleellinen sisältö sivut 68-71):

4003_4_Malmin_keskustavisio_uudistumisen_polkuja_A4.pdf (hel.fi)

Jatkohankkeessa arvioitiin suuntauksia ja jaettiin kokemuksia auttamaan paikallis- ja alueviranomaisia lieventämään COVID-19:n aiheuttamia haasteita ja vaikutuksiin, kuten muutoksiin liikennemuotojakaumassa ja julkisen liikenteen käyttöasteessa, liikkumisen yksilöllistymisessä, mikroliikkuvuuden lisääntymisessä, etätyön vaikutuksissa ja niin kutsutun ”viimeisen mailin” logistiikan tarpeissa.

Hankkeen tuotoksina laadittiin muun muassa poliittisia suosituksia päätöksentekijöille. Voit lukea kaikki projektin tulokset täältä Library | Interreg Europe

Hanketta koordinoi Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.

SMART-MR -hanke sai rahoitusta Interreg Europe -ohjelmasta. Hanke toteutettiin kahdessa jaksossa 1.4.2016 – 31.3.2021 sekä 1.10. 2021 -30.9.2022.

Virallinen kuvaus

Tiivistetään yhteistyötä hiilineutraalien asemanseutujen kehittämisessä pääkaupunkiseudulla.

Kehitetään raideliikenteen asemanseutuja vähähiilisyyden ja kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijäalueina. Tuotetaan tietoa raideliikenteen asemanseutukehityksestä seudullisen monikeskuksisuuden kehittämiseksi ja vahvistetaan asemanseutukehittämisen yhteistyötä eri hallinnollisilla tasoilla sekä yli sektorirajojen. Tuetaan integroituja maankäytön ja liikkumisen suunnitteluperiaatteita. Vahvistetaan asemanseutujen kehittämisen johtajuutta, yhteiskehittämistä ja investointeja kansallisten, seudullisten ja paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyönä. Pilotoidaan uusia yhteistyömalleja asemanseutukehittämisessä. Vahvistetaan asemanseututoimijoiden sitoutumista yhteisiin kehittämistavoitteisiin ja tunnistetaan uusia investointimalleja kehittämistoimenpiteiden rahoituksen turvaamiseksi. Tuotetaan tietoa asemanseutujen kehittämisen laatutekijöistä ja indikaattoreista.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.05.2021

  Fiksu Assa -hanke

  Asemanseutujen potentiaali markkinapaikkana ja vähähiilisen liikkumisen solmukohtana tuodaan näkyväksi Fiksu Assa — Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana -hankkeessa. Fiksun Assan päätavoitteena on ottaa käyttöön asemanseutujen potentiaali vähähiilisten uusien liiketoimintojen kehitysalustana, kehittää ja kiihdyttää vähähiilistä, skaalautuvaa liiketoimintaa sekä tunnistaa sellaisia uusia palvelutarpeita, jotka pohjautuvat nimenomaan asemanseutuihin liittyvien mahdollisuuksien ja haasteiden ratkaisemiseen.

  Hankkeen tulokset.

  Koordinoijana toimi Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja toteuttajina Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki ja Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy. Hanke toteutettiin 1.9.2018-31.5.2021.

 • Tehty23.06.2020

  Kestävän asemayhteistyön toimintamalli

  Työn tavoitteena oli laatia ajantasainen tilannekuva asemanseuduista ja niiden kehitystarpeista sekä luoda asema alueiden yhteiskehittämisen toimintamalleja erilaisilla asemanseuduilla hyödynnettäviksi.

  Työ on tehty ympäristöministeriön, Tampereen seudun kuntayhtymä/MAL verkoston, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän sekä Liikenne ja viestintävirasto Traficomin toimeksiannosta ja sen toteutuksesta vastasivat Sitowise Oyn konsultit Anne Herneoja (projektipäällikkö), Olli Jokinen ja Laura Pihlajakangas.

  Hankkeen raportti

 • Tehty20.12.2019

  Malmin keskustan vähähiilitiekartta

  Malmin keskustaan laadittiin HSY:n ja Helsingin kaupungin yhteistyönä vähähiilitiekartta. Työn tavoitteena oli tunnistaa keskeisiä teemoja ja toimintakeinoja, joilla voidaan tukea Malmin keskustaa hiilineutraalina ja ilmastoviisaana asemanseutuna. Malmin keskustan suunnittelu monipuolisen palvelutarjonnan, sekoittuneiden toimintojen ja kestävien liikkumismuotojen aluekeskuksena on erinomainen lähtökohta ilmastoviisauden näkökulmasta. Työn johtopäätöksiä on hyödynnetty konkreettisesti alueen maankäytön suunnittelussa.

  4003_4_Liite_10_SMART_MR_Malmin_vahahiilitiekartta.pdf (hel.fi)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Aino Hatakka

  Aino Hatakka

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 17.11.2022