Hyppää sisältöön

32Kehitämme jätevedessä olevien ravinteiden talteenottoa ja kiertoa

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Yhtenä HSY:n strategisena toimenpiteenä on jatkokehittää RAVITA-prosessia eli ravinteiden talteenottoa korkeamman teknologian avulla. Toimenpide edistää HSY:n strategista tavoitetta vahvistaa kiertotaloutta pääkaupunkiseudulla. RAVITA-teknologiaa kehitettiin RAHI-hankkeessa 2021-2022 ja kehitystyötä jatketaan jatkohankkeessa RAHI 2 2023-2024.

Virallinen kuvaus

Selvitetään jäteveden puhdistuksen innovaatioita ja turvataan jätevedessä olevien ravinteiden kierto.

Jatketaan jätevedenpuhdistuksen innovaatioiden selvittämistä. Selvitetään jäteveden mikromuovien laatua ja määrää. Korvataan jätevedenpuhdistuksessa primäärisiä kemikaaleja mahdollisuuksien mukaan sekundäärisillä kemikaaleilla. Selvitetään haitallisten aineiden poistoteknologiat, ja vähennetään typpioksiduulipäästöjä ja poistetaan mikropollutantteja ja -partikkeleja, muun muassa mikromuoveja, kierrosta.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  RAHI2-hankkeen toteutuminen

  RAHI 2-hankekokonaisuus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä osatehtävästä, joilla tuodaan ravinteiden talteenoton teknologiaa kohti käytännön applikaatioita suomalaisilla puhdistamoilla. Hankekokonaisuuden ensimmäinen osatehtävä keskittyy selvittämään fosforin talteenoton valtakunnallista potentiaalia laitoskohtaisesti RAVITA-teknologialla sekä mahdollisuuksia keskitettyyn fosforin erottamiseen talteen otetusta jakeesta. Toisessa osatehtävässä keskitytään mahdollistamaan RAVITA-prosessin skaalaaminen täyteen mittakaavaan kehittämällä aiemmassa hankkeessa tunnistettuja kohteita.  Hankkeen kolmas osio keskittyy puhdistamolla syntyvästä biolietteestä tehdyn lietehiilen hyödyntämiseen.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  RAHI-hankkeen toteutuminen

  Kemiallisen lietteen tuotanto teollisessa mittakaavassa ja liuotus- ja uuttoprosessin optimointi sekä täyden mittakaavan koelaitoksen suunnittelu.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Sini Reuna

  Sini Reuna

  Projekti-insinööri

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 23.08.2023