Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

HSY:n yhtenä strategisena toimenpiteenä on lisätä kiertotalousnäkökohtia omiin hankintoihinsa, mikä edistää alueen kiertotaloutta. Osaamisen ja ymmärryksen karttuminen omissa hankinnoissa mahdollistaa myös paremman yhteistyön rakentamista teemassa.

Virallinen kuvaus

Lisätään kaupunkien välistä yhteistyötä kestävissä hankinnoissa.

Tiivistetään ja laajennetaan jo olemassa olevaa yhteistyötä, jolla tavoitellaan hiilineutraaliutta, resurssitehokkuutta ja vastuullisuutta julkisissa hankinnoissa. Kestävien hankintojen toteuttaminen linkittyy vahvasti tuotteiden ja palveluiden elinkaarivaikutuksiin ja niiden arviointiin osana hankintaprosessia. Tällöin yhteistyöhön kuuluvat olennaisesti kaupunkien hankintaorganisaatioiden välinen tiedonvaihto esimerkiksi hiilijalanjäljen käytöstä hankintakriteerinä, vuoropuhelu elinkaari- ja ilmastoasiantuntijoiden, sekä muiden osaamisverkostojen kanssa, sekä yhteistyö ympäristövaikutusten kokonaisvaltaisessa huomioimisessa. Muita yhteistyön osa-alueita ovat yhteinen markkinavuoropuhelu ja käytäntöjen kehittäminen siten, että tavoiteltava kestävyysvaikutus on mitattavissa. Selvitetään ja tunnistetaan esteet kestävien hankintojen tekemisessä, pullonkaulat tarjouspyynnön määrittelyssä sekä portinvartijat, joiden valinnat ratkaisevat julkisen hankinnan kestävyyden ja kiertotalouskriteerit. Suunnataan koulutusta ja verkostomaista yhteistyötä näihin hankintaprosessin portinvartijoihin ja opastetaan heitä kiertotalouskriteerien käyttöön. Tunnistetaan kestävyyskriteerien kilpailutusta helpottavia kansallisia ja kansainvälisiä malleja ja tuetaan nykyisten yhteistyöverkostojen tehokasta hyödyntämistä hankinnoissa (esim. KEINO-verkosto). Asetetaan ja seurataan erilaisten kestävyyskriteerien käyttöä koskevia tavoitteita hankinnoissa (esim. laadulliset ja määrälliset tavoitteet, ja julkisten hankintojen Green Deal-sopimukset, jotka hankintayksikkö voi solmia valtion osapuolen kanssa).
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä31.12.2025

    Lisäämme kiertotalousnäkökohtia hankinnoissa (HSY:n strateginen toimenpide)

    Toimenpide käynnistetään vuonna 2023 alkukartoituksella siitä, millaisia kiertoaloushankintoja HSY:ssä on jo tehty.